حكم مصرف زکات فطره در امور مختلف

۱۰/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

حكم مصرف زکات فطره در امور مختلف مطابق نظر آيت الله خامنه اي مصرف زکات فطره در امور [...]