زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شود

۱۵/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

زكات فطره در چه اموري بايد استفاده شود نكته: برخي از مراجع مصرف فطريه را همانند مصرف زكات، در هشت مورد [...]