خوردن و آشامیدن در روزه

۲۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

خوردن و آشامیدن در روزه در نوشتار قبل «حکم استفاده از مسواک در روزه » مطرح گردید اینجا کلیک کنید و در [...]