احكام زمان و مكان اعتكاف

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام اعتكاف|

احكام زمان و مكان اعتكاف زمان متداول اعتکاف روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه رجب که معروف به ایام [...]