اعمال اعتکاف چیست

۲۴/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

اعمال اعتکاف چیست واجبات و محرمات اعتکاف را در بخش «ویژه نامه اعتکاف» مطالعه نمایید مانند : روزه، عدم خروج [...]