وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب

۱۷/مرداد/۱۳۹۵|احكام زنان|

 وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب [زن مستحاضه] مسأله 402 زن مستحاضه، (1) برای هر نمازی (2) چه واجب [...]