مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی

۲۲/خرداد/۱۳۹۵|احكام مسافر|

مسافرت بدون قصد هشت فرسخ شرعی در نوشتار قبل شرایط هشت گانه نماز مسافر بیان شد از اینجا کلیک کنید [...]