مسافت شرعي چند كيلومتر است

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام مسافر|

مسافت شرعي چند كيلومتر است 1-تذکر : اگر مسافر 4 فرسخ حرکت کند و مسیر برگشت او هم همین اندازه [...]