آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد

۲۹/شهریور/۱۳۹۴|احکام اموات, طهارت|

آيا دست زدن به بيمار مرگ مغزى غسل دارد در نوشتار قبل « احکام جامع مس میت» مطرح شد از اینجا [...]