فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن

۱۱/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

فسخ عقد بخاطر عیب مرد یا زن فسخ عقد پرسش 152 . اگر بعد از عقد ازدواج معلوم شود كه [...]