تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است

۱۳/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۲۲: آیا تقلید [...]