حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی

۱۶/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی حكم تقلید همزمان از دو مرجع مساوی رجوع به مجتهد مساوى پرسش ۶۹ [...]