چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند

۱۲/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله جوادي آملي, احكام تقليد|

چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند همواره علت تمامي احكام بر ما منكشف نبوده ، اما علت دار بودن [...]