تفاوت مذی و منی در زن

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|طهارت|

تفاوت مذی و منی در زن   1-در نوشتار قبل احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج [...]