حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع

۰۶/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه, حجاب|

حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع حکم تراشیدن ریش از نظر مراجع آنچه مشهور میان علماست این است كه تراشيدن [...]