حكم شرعي مداحی زنان

۲۷/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان, احکام عزاداری|

حكم شرعي مداحی زنان  حكم شرعي مداحی زنان 1-مداحی زنان در جمع بانوان که مرد نامحرمی وجود ندارد، و صدای [...]