نجس شدن مهر و محل سجده

۱۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نجس شدن مهر و محل سجده [ مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می کند] مسأله 1065 مهر [...]