چه كارهايي بر زن مستحاضه حرام است

۱۱/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

چه كارهايي بر زن مستحاضه حرام است محرمات استحاضه پرسش 177 . چه كارهايى بر زن مستحاضه حرام است؟ همه [...]