مجوس کیست و چه احکامی دارد

۰۵/آذر/۱۳۹۵|کفار و بلاد کفر|

مجوس کیست و چه احکامی دارد حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجرای احکام اهل کتاب در باره مجوس [اهل کتاب [...]