حکم مجسمه کچی تزیینی و اسباب بازی

۲۸/آبان/۱۳۹۵|احکام هنر|

حکم مجسمه کچی تزیینی و اسباب بازی در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح [...]