ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت

۰۴/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت ادرار و مدفوع حیوانات حلال و حرام گوشت بول به معنی ادرار [...]