در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد

۱۱/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد 1-در نوشتار قبل « مانع در وضو از رساله 10 مرجع» مطرح شد [...]