روزه و احكام بقاء بر جنابت

۱۰/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

روزه و احكام بقاء بر جنابت درباره قضا و کفاره روزه کسی که جنب شده و غسل نکرده است از [...]