حكم وضو و غسل با كرم پوست

۱۲/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

حكم وضو و غسل با كرم پوست   كرم پوست پرسش 68 . آيا ماليدن كرم به دست و صورت، [...]