دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه

۱۳/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

دست زدن به خط قرآن در حال استحاضه در نوشتار قبل وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت مطرح شد از [...]