حکم نگاه به فیلم های خارجی صحنه دار و برهنه

۲۵/آبان/۱۳۹۵|احكام نگاه, احکام رسانه|

حکم نگاه به فیلم های خارجی صحنه دار و برهنه مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1188: آیا دیدن [...]