اسلام آوردن کافر و احکام طهارت

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

اسلام آوردن کافر و احکام طهارت 7 اسلام [ اگر کافر شهادتین بگوید] مسأله 207 اگر کافر (1) شهادتین بگوید، [...]