احکام متفرقه لباس نمازگزار

۰۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

احکام متفرقه لباس نمازگزار  [مسأله 839 پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص] مسأله 839 پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص [...]