آيا لباس ها ي ايام عادت بايد شسته شود

۱۶/مهر/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

آيا لباس ها ي ايام عادت بايد شسته شود اگر لباسها به خون و لكه برخورد نكرده است شستن آن [...]