اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را ندارد

۲۲/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

اگر توانايي پرداخت كفاره روزه را ندارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۸۱۱: شخصی به مدت [...]