كفاره تاخير و فديه روزه چيست

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

كفاره تاخير و فديه روزه چيست اگر قضای روزه ماه رمضان بر کسی واجب شد و آن شخص تا رمضان [...]