آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد

۱۷/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

آيا هنگام غسل بايد بر بدن دست كشيد   دست كشيدن پرسش 93 . آيا در غسل دست كشيدن به [...]