حساب كردن پول مخمس بجاي غير مخمس

۱۸/دی/۱۳۹۴|خمس|

حساب كردن پول مخمس بجاي غير مخمس كسر خمس پرسش 9 . كسانى كه حقوق ثابت دارند (مانند كارمند، كارگر [...]