احکام قیام نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

احکام قیام نماز قیام (ایستادن) [مسأله 958 قیام در موقع گفتن تکبیره الاحرام] مسأله 958 قیام در موقع گفتن تکبیره [...]