قیام بعد از رکوع چیست

۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

قیام بعد از رکوع چیست [ بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد] مسأله 1040 بعد از تمام [...]