قول كودك در نجس كردن چيزي

۱۲/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

قول كودك در نجس كردن چيزي قول كودك در نجس كردن چيزي  [ بچه ممیزی که خوب و بد را [...]