حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

حکم امام جماعتى که قرائت وى صحيح نيست‏ س 587: آيا در صحّت‏ قرائت بين نماز فرادى و نماز مأموم يا امام [...]