كدام سوره قله قرآن است

۰۸/شهریور/۱۳۹۴|قرآن پژوهي|

كدام سوره قله قرآن است سوال: از نظر علوم قرآنی ، قله قرآن کدام بخش از قرآن است؟ آیا چنین چیزی [...]