نماز و روزه بیمار آلزایمری و قضای آن

۲۰/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه|

نماز و روزه بیمار آلزایمری و قضای آن در نوشتار قبل روزه بیمار و کفاره آن مطرح شد از اینجا [...]