نماز قضاي مسافر

۲۶/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام مسافر|

احكام نماز قضاي مسافر سوال: اگر در مسافرت نماز كسي قضا شود و بعدا اين شخص به وطن برسد چگونه بايد [...]