صحبت با دختر نامحرم قبل از ازدواج

۱۱/آذر/۱۳۹۴|احكام نگاه|

صحبت با دختر نامحرم قبل از ازدواج به مقدار ضرورت و نیاز برای ازدواج می توان با نامحرم صحبت کرد [...]