مجازات قسم و شهادت دروغ در دادگاه

۱۰/مهر/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

مجازات قسم و شهادت دروغ در دادگاه مجازات قسم و شهادت دروغ در دادگاه در نوشتار قبل « قسم به [...]