آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|طهارت|

آب قليل/ حكم غساله شيء متنجس 1- غساله : هرگاه با آب چيزى را كه نجس شده (با شرايطى كه [...]