احكام پرداخت فطريه به فرد بدهكار

۱۲/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

احكام پرداخت فطريه به فرد بدهكار در نوشتار قبل مطرح شد اگر قبلا پولی را به شخصی داده و الان [...]