حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه

۱۵/خرداد/۱۳۹۵|احكام روزه, احكام زنان|

حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه در نوشتار قبل حکم قرآئت سوره [...]