غسل استحاضه پيش از وقت اذان

۱۳/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

غسل استحاضه پيش از وقت اذان در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید [...]