آیا فقه پاسخگوی مسایل جدید هست

۰۹/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

آیا فقه پاسخگوی مسایل جدید هست یکی از سوالات مهم دینی اینست که آیا فقه و مرجعیت می توانند پاسخگوی [...]