آيا افراد فقير بايد زكات فطره بدهند

۰۱/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

آيا افراد فقير بايد زكات فطره بدهند [زکات فطره فقیر] مسأله 1992 کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را [...]