فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده

۱۴/تیر/۱۳۹۵|زكات فطره|

فطریه کارمندان و کارگران و شخص اجیر شده 1-در نوشتار قبل حکم فطریه سربازان و دانشجویان مطرح شد از اینجا [...]