احكام زكات فطره دانشجويان و سربازان

۱۲/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

احكام زكات فطره دانشجويان و سربازان فطريه دانشجويان و سربازان فطره دانشجويان و سربازانى كه به طور رايگان از غذاى [...]